webheader6

Wie de tijd neemt om stil te staan, gaat sneller vooruit

Certifin fungeert doorheen de volledige levenscyclus van uw KMO als een extern, onafhankelijke CFO waarbij een volledige financiële ondersteuning geboden wordt op maat van uw bedrijf. Als compleet neutrale, onafhankelijke partij kan Certifin voor u een meerwaarde betekenen als zowel financiële als strategische partner.

Bij de uitvoering van sommige opdrachten werken wij nauw samen met de andere dienstverleners van de onderneming (accountants, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, boekhouders, juristen, schatters, enz.). Indien opportuun kan Certifin aan de opdrachtgever zelf experten voorstellen indien tijdens het traject blijkt dat een specifieke inbreng vereist is om tot een snelle en optimale oplossing te komen.

Financiële Partner

 • Ontwikkelen en implementeren van (management) rapporteringen/dashboards
 • Ontwikkelen en implementeren van  budgettering en forecasting
 • Kritische, neutrale, 2nd opinie van de (tussentijdse) bedrijfsresultaten van uw onderneming
 • Doorlichting van de verzekeringsportefeuille
 • Opmaak overeenkomsten ;
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Managementovereenkomsten
 • Fiscale engineering met het oog op optimalisatie
 • Consolidatie
 • Ondersteuning bij jaarafsluiting
 • Begeleiding bij bedrijfsfinanciering ;
  • Analyse van de meest geschikte financieringsstructuur
  • Opmaak, presentatie en onderhandeling van investeringsdossiers
 • Financieel-administratieve ondersteuning bij
  • Herstructureringen
  • Heroriëntatie van de activiteiten
 • Begeleiding bij cash en treasury topics ;
  • Advies inzake (inter)nationaal bankbeleid en connectiviteit
  • Indekking van interest en vreemde valuta risico’s
  • Selectie en implementatie van cash / treasury software

Strategische Partner

 • Optimalisering van de administratieve organisatie
 • SWOT analyse
 • Operationele ondersteuning van het financieel management
 • Opzetten financieel beleid  
 • Optimaliseren van het thesaurie- en werkkapitaalbeheer
 • Uitvoeren van Investeringsanalyses - haalbaarheidsstudies
 • Ondersteuning bij integratie na een overname
 • Integratie van de optimale bedrijfsstructuur
  • Fusies
  • Splitsingen     
 • Advies m.b.t. optimalisatie van uw groeiplannen
 • Uitvoeren van cash en treasury 'quick scans’
 • Opzetten van (inter)nationale cash pooling

Wie de tijd neemt om stil te staan, gaat sneller vooruit

Certifin treedt voor Medische Raden op als een ervaren, onafhankelijk en betrouwbaar financieel adviseur die hun financiële belangen maximaal verdedigd.

Certifin kan voor de Medische Raad een toegevoegde waarde betekenen door:   

 • Het vervullen van de rol van financiële toezichter/adviseur met betrekking tot de financiële informatie die aan de medische raad en/of de financiële commissie van een ziekenhuis wordt verstrekt door de directie. Dit houdt in dat de bekomen informatie vooraf wordt bekeken met het oog op het stellen van pertinente vragen tijdens de commissie zelf, dat de verstrekte cijfers in monitoringtabellen worden opgenomen zodat lange termijntendensen kunnen gevolgd worden, dat de financiële commissie zelf  wordt bijgewoond en dat na de financiële commissie verslag  wordt uitgebracht over de inhoud van de vergadering en een lijst wordt gemaakt van op te volgen punten.
 • Het negotiëren van financiële regelingen in samenspraak met de medische raad en de directie.
 •  Het uitvoeren van de nodige controles omtrent de correcte toepassing van de gemaakte financiële afspraken.
 • Het opvolgen van de financiële lange termijnplanning van het ziekenhuis onder de vorm van het bekijken van de budgetten van het ziekenhuis, het lange termijn financieel plan en in het bijzonder de berekeningen in het kader van het financieel lange termijnbeleid. Meer in het bijzonder worden hier alle afspraken bedoeld die de directie van het ziekenhuis maakt met de medische raad in het kader van mogelijke financiële tussenkomst van de geneesheren in financiële tekorten. Het doel van de opdracht is hier tweeërlei : enerzijds het meewerken aan het opstellen van de afspraken zodanig dat de parameters zo objectief mogelijk zijn en zo weinig mogelijk kunnen beïnvloed worden door wijzigingen van waarderingsregels of inschattingen van de directie, respectievelijk raad van bestuur van het ziekenhuis en anderzijds het preventief controleren of de parameters neigen naar bepaalde interventiedrempels, waarbij verhoogde afdrachten van de geneesheren worden verwacht. Dit laatste aspect van de opdracht moet er voor zorgen dat er voldoende tijd op voorhand onderhandeld kan worden door de medische raad met de directie om te zien welke maatregelen kunnen genomen worden om de financiële extra tussenkomst van de geneesheren te vermijden.
 • Het analyseren van de jaarlijkse Belfius MAHA studie die de financiële positie van de ziekenhuizen in België onderzoekt. Deze analyse moet toelaten de geneesheren op een eenvoudige manier toelichting te geven omtrent de prestaties van het ziekenhuis ten opzichte van de andere ziekenhuizen ( benchmarking ) en de financiële afdrachten van de geneesheren te plaatsen tegenover andere gelijkaardige ziekenhuizen.
 • Het verlenen van advies bij wijzigingen aan de financiële regelingen in het ziekenhuis en het uitvoeren van controleopdrachten indien de financiële regeling voorziet in de tussenkomst van een bedrijfsrevisor aangesteld door de medische raad.
 • Het adviseren, mee onderhandelen van regelingen inzake investerings- en/of solidariteitsfondsen en de aanwending van financiële reserves die het ziekenhuis zou willen opbouwen of hebben opgebouwd door middel van afdrachten van de geneesheren.
 • Nazicht van afrekeningen in het kader van reële kosten afrekeningen en uitvoeren van simulaties inzake effecten van reële kostenafrekeningen.

Uw bedrijf verkopen is uniek en vraagt een unieke aanpak!

Na jarenlange inzet, motivatie, voor- en tegenspoed belandt uw KMO na haar opstart- en groeifases in de volgende mijlpaal van haar levenscyclus. U neemt de belangrijke beslissing de teugels van uw onderneming uit handen te geven. Een bedrijf verkopen of overdragen gebeurt niet alle dagen en wie er rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken heeft, kan u garanderen dat het overlaten van een KMO een complex, delicaat en emotioneel gegeven is. Een verkoopproces roept heel wat vragen op en is geen sinecure;

  Wanneer moet ik aan opvolging beginnen denken?

  U start best tijdig met na te denken over de overdracht van uw onderneming. Immers, wachten tot uw 65ste of tot er plots iemand aan de deur komt kloppen, is niet de meest aangewezen manier om uw bedrijf in de meest gunstige omstandigheden te verkopen en zal dus een nefaste invloed hebben op de prijs. Ervaring leert ons dat verkopen of overdragen voornamelijk een emotioneel proces is waarbij moeilijke knopen doorgehakt moeten worden. Reflecteer en stel uzelf vragen;

  • Waarom wil ik mijn bedrijf verkopen of overdragen? Pensioen, opvolging, Management buy-out, bedrijf is eerder een last,…
  • Aan wie zou ik willen verkopen? Een derde of eerder binnen de familie?
  • Wat wil ik juist verkopen? De activa of de aandelen?
  • Wat is voor mij belangrijk? De continuïteit van de onderneming, voldoende geld, de toekomst van mijn personeel, een snelle verkoop, enz…?
  • Beantwoordt het beeld dat ik heb van de onderneming aan de realiteit?
  • Zijn mijn verwachtingen realiseerbaar en uitvoerbaar?
  • ...

  Certifin zal samen met u door middel van een open en vrijblijvend oriëntatiegesprek trachten te achterhalen wat uw motivatie is en op basis hiervan een actieplan opstellen.

  Hoelang duurt zo een overname?

  De overname van een bedrijf loopt zeker niet over één nacht ijs. Meestal behoren de zogenaamde acquisities, fusies en overnames niet tot de dagelijkse taken van de ondernemer waardoor er best beroep gedaan wordt op een professionele adviseur zoals Certifin die de ondernemer in alle stappen begeleidt, adviseert en het traject coördineert

  Is mijn bedrijf klaar om te verkopen?


  Enkel een bedrijf dat aantrekkelijk en rendabel is en dat continuïteit biedt zal beschouwd worden als een gegeerde target op de overnamemarkt. Er zijn tal van aspecten (financieel, strategisch, fiscaal, juridisch, organisatorisch, management,…) die geëvalueerd moeten worden om een oordeel te vellen of uw bedrijf geschikt is om te verkopen.

  Immers, het feit dat bijvoorbeeld een deel van uw product- of dienstengamma in haar maturiteitsfase zit zal een andere impact hebben op de aantrekkelijkheid van uw bedrijf dan indien uw product- of dienstengamma in volle groeifase zit. Uw liquiditeits-,solvabiliteits- en rentabiliteitsratio’s bepalen de financiële gezondheidstoestand van uw bedrijf en hebben bijgevolg een invloed op de aantrekkelijkheid in de overnamemarkt.

  Certifin analyseert samen met u alle aspecten van uw bedrijf en zal u de reële situatie schetsen en vervolgens een actieplan opstellen om de aantrekkelijkheid van uw bedrijf te vergroten.

  Hoeveel is mijn bedrijf waard?

  De waarde van een onderneming is geen vaststaand gegeven. Een waardering van een bedrijf is onderhevig aan interne en externe omstandigheden, marktvoorwaarden, intrestevoluties en andere invloeden. De waarde van een onderneming komt tot stand als gevolg van een cijfermatige resultante van de waarderingsinzichten.

  De prijs daarentegen komt tot stand na onderhandeling hierover tussen de aan- en verkopende partij. De waarde die elke partij voor zich heeft uitgemaakt dient hierbij louter als informatief element. De prijs die men voor een vennootschap wil betalen, kan ingegeven zijn door subjectieve elementen zoals het uitschakelen van een concurrent, het verwerven van marktaandeel, het contracteren van sleutelfiguren met een specifieke kennis, ed.

  Een als negatief ervaren waardering betekent niet noodzakelijk dat de gewaardeerde onderneming niet zou kunnen overgedragen worden voor een hogere prijs.

  Een onderneming waarderen is niet het willekeurig kiezen van een waarderingsformule en deze toepassen op de cijfers. De variabiliteit van te waarderen ‘voorwerpen’ en transacties hebben als gevolg gehad dat een ganse reeks van waarderingsmethodieken ontstond met elk hun eigen filosofie en onderbouw, om te komen tot een zo objectief mogelijke waardebepaling.

  Geen enkele methode kan echter als de universele methode worden beschouwd. Het is immers complex, zo niet onmogelijk om de wijzigende realiteit van de onderneming in één enkele allesomvattende formule te vatten.

  Certifin zal door middel van haar expertise en ervaring in samenspraak met de ondernemer bepalen welke methode het meest geschikt is om de economische realiteit van de onderneming te reflecteren in een correcte prijszetting.
  De meest gangbare waarderingsmethodes kunnen ingedeeld worden in 3 grote groepen:

  • De methode van de substantiële of intrinsieke waarde waarbij men het gecorrigeerd netto-actief van de onderneming op een gegeven ogenblik berekent.
  • De methoden die gebaseerd zijn op de rendementswaarde. De waarde van de onderneming wordt bepaald in functie van wat het bedrijf in zijn geheel kan realiseren voor de aandeelhouders qua resultaten, kasstromen of qua dividenden.
  • Gecombineerde methoden

  De substantiële waarde of intrinsieke waarde van een onderneming is de weerspiegeling van een momentopname. Het is dus als het ware een inventaris van de activa en de passiva, en kan vergeleken worden met de balans. Het verschil ligt in het feit dat de waardering van de diverse balansposten niet wordt verricht volgens de boekhoudkundige waarderingsregels, maar met behulp van een aantal bedrijfseconomische criteria.

  Volgens deze methode wordt getracht de waarde van de substantie van een onderneming te bepalen. Men probeert het eigen vermogen op een bepaald ogenblik te herberekenen in functie van mogelijke (latente) meer- en minderwaarden die in de balans schuilgaan. Op die manier wordt de “gecorrigeerde intrinsieke waarde” van de vennootschap bekomen.

  Waar noodzakelijk worden bedrijfseconomische correcties aangebracht aan de verschillende balansposities. Men kan deze methode nog uitbreiden door het gecorrigeerde netto actief aan te vullen met een schatting van immateriële elementen, zoals merk, klanten, investeringen in onderzoek en ontwikkelingen (de zogenaamde “Goodwillmethode”).

  Deze methode heeft als keerzijde dat er op geen enkel wijze rekening wordt gehouden met toekomstverwachtingen, noch met het rendement van de ingezette financiële middelen.

  De rendementswaarde is ingegeven vanuit een inkomstenbenadering. De waarde van de onderneming wordt bepaald in functie van wat het bedrijf in zijn geheel kan realiseren voor de aandeelhouders qua resultaten, kasstromen of qua dividenden.

  We onderscheiden enerzijds een aantal methoden die gebaseerd zijn op historische gegevens en anderzijds methoden gebaseerd op de toekomstverwachtingen. Om de toekomstige stroom van opbrengsten naar een referentiedatum terug te brengen wordt gewerkt met actualiseringformules. Naast de verwachte stromen, moeten ook twee basisparameters bepaald worden, te weten de actualisatieperiode en de actualisatievoet.

  De actualisatieperiode betreft de termijn voor dewelke projecties voorzien zijn. De keuze van de actualisatieperiode situeert zich meestal op de middellange termijn en is mede afhankelijk van het type methode dat wordt toegepast.

  De weerhouden actualisatievoet betreft de gewogen gemiddelde kapitaalkost of WACC (weighted average cost of capital), die bestaat uit drie componenten:

  • de vergoeding voor een risicoloze belegging;
  • een extra-vergoeding om het risico eigen aan de te waarderen onderneming te vergoeden. De risicopremie bestaat uit een onderneming specifieke risicofactor en een marktrisicopremie;
  • de vergoeding van het vreemd vermogen.

  Tenslotte is er het te actualiseren bedrag. Hiervoor komen in aanmerking:

  • verwachtingen op het vlak van resultaat/winst;
  • verwachte kasstromen (winst vermeerderd met niet-kaskosten, zoals afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen);
  • verwachte vrije kasstromen (kasstromen waarbij rekening wordt gehouden met aflossingsverplichtingen en vervangingsinvesteringen).

  Wat als ik het bedrijf wil overlaten aan mijn familie?

  Binnenkort meer info.

  Wat zijn de valkuilen van een overname?

  Uw bedrijf, dat u zelf heeft opgestart of overgenomen van uw (groot) ouders, overlaten is een bijzonder moeilijke beslissing waarbij emoties vaak primeren boven rede. Wij raden overlaters aan met de volgende valkuilen rekening te houden;

  • Een overname voorbereiden duurt enkele jaren. Indien u op uw 60ste wenst te stoppen start u best rond uw 55ste met de voorbereidingen. Immers hoe langer u wacht hoe meer u onder tijdsdruk zal komen te staan en hoe minder grondig de voorbereiding zal zijn bij de initiatie van het zoeken naar een overnemer met een nefast effect op uw onderhandelingspositie.
  • De tijdsdruk komt vaak voort door een weerstand om tijdig met de voorbereidingen te beginnen die voortvloeit uit emoties. Men heeft angst van het zwarte gat, een verlies van de identiteit en status die men heeft verkregen dankzij het bedrijf, schrik voor verandering. Het is heel belangrijk deze emoties onder controle te houden en erover te spreken met uw omgeving en uw overname begeleider.
  • Manipuleren van resultaten, het achterhouden van een geschil met de fiscus, het zal u zuur opbreken indien u geen open kaart speelt met de kandidaat overnemer met een vertrouwensbreuk en mogelijk stopzetting van de onderhandelingen tot gevolg.
  • De eerste indruk kan je maar een keer maken. Zorg er dus voor dat uw overnamedossier tot in de puntjes verzorgd is en geen ruimte laat voor slordigheden waardoor het geheel onverzorgd en onprofessioneel overkomt. Uw overname begeleider kan hier soelaas brengen door de opmaak van een professioneel anoniem profiel en een kwalitatief investeringsmemorandum.

  Wat zijn de voordelen van een overname begeleider?

  De tussenkomst van een overname begeleider heeft verschillende voordelen :

  • De overname begeleider kan potentiële kopers benaderen met anonimiteit voor de verkoper
  • Opmaak van business plannen, anonieme profielen, overeenkomsten,… zal professioneler gebeuren door de ervaring en deskundigheid van de overname begeleider
  • De professionaliteit vertaalt zich meestal in ernstigere kandidaten
  • Louter nieuwsgierigen of niet serieuze kandidaten worden door de overname begeleider op tijd uitgefilterd
  • Toegang tot een ervaringsdeskundige waardoor de kans op geslaagde overname toeneemt.
  • Toegang tot het (internationale) netwerk van de overname begeleider

  Hoeveel kost zo een overname begeleiding?

  De meeste overname begeleiders werken met een ‘no cure no pay’ methode. Deze methode past niet in de filosofie van integrale financiële dienstverlening van Certifin. Certifin prefereert een uurtarrificatie waarbij de begeleiding op maat van uw bedrijf uitgevoerd wordt. Dit uurtarrificatie principe geeft u de garantie dat uw dossier steeds met maximale inzet en overtuiging behartigd wordt en dat u op gelijk welk moment zelf de beslissingen in handen houdt.

  Bovendien garandeert deze benadering de beste prijs voor uw onderneming : er zal geen druk ontstaan naar u toe om de prijs te verminderen om de deal alsnog te sluiten.

  Wat na de overname?

  Na het ondertekenen van de definitieve verkoopovereenkomst is het ogenblik aangekomen om emotioneel afscheid te nemen van de onderneming. Het is belangrijk dat de overlater en zijn omgeving een goed vooruitzicht hebben naar een door hen gekozen toekomst en dat de samenwerking met de overnemer zo goed mogelijk wordt vastgelegd.

  Een beperkte duur van de samenwerking verdient steeds de voorkeur. De kans dat overnemer en overlater over lange termijn succesvol blijven samenwerken is klein.

   

  Verkoopproces

  Tijdig beginnen, een goede voorbereiding, degelijke kennis en professionele begeleiding verhoogt de slaagkansen van een bedrijfsoverdracht aanzienlijk en verkort de doorlooptijd van het verkoopproces. Certifin gidst u vakkundig en hands-on doorheen het volledige verkoopproces met als doel de beste voorwaarden te verkrijgen die aansluiten bij uw wensen.

De overname van een bedrijf roept heel wat vragen op en is geen sinecure

Tijdens de levenscyclus van een onderneming doen er zich ongetwijfeld kansen voor onder de vorm van potentiële overnames van concurrenten, sectorgenoten, toeleveranciers,…  een mogelijke  management Buy-Out of Buy-In een Owners Buy-Out, die u toelaten horizontaal of verticaal uw business model uit te rollen. Een onderneming die te koop aangeboden wordt ook effectief verwerven is een complex en soms langdurig proces waarbij zich verschillende vragen stellen voor de ondernemer;  

Hoe bereid ik mij voor op een overname?

Een bedrijf overnemen is een cruciale stap in de levenscyclus van een onderneming en vraagt bijgevolg vanzelfsprekend de nodige tijd en voorbereiding. Een grondige voorbereiding is essentieel vooraleer de beslissing genomen kan worden om een onderneming te kopen. In een oriëntatiefase bespreekt Certifin met u uw motivatie, haalbaarheid en strategie van de overname. Wat zijn de voordelen van deze overname? Past deze overname in uw business model? Zijn de nodige technische, commerciële en financiële competenties aanwezig om van deze overname een succes te maken? Is een overname financieel haalbaar?,…

Hoe lang duurt een overname?

De overname van een bedrijf vergt bijzonder veel energie en voorbereiding en bijgevolg tijd. Meestal behoren de zogenaamde acquisities, fusies en overnames niet tot de dagelijkse taken van de ondernemer waardoor er best beroep gedaan wordt op een professionele adviseur zoals Certifin die de ondernemer in alle stappen begeleidt, adviseert en zorgt voor coördinatie.

Hoe weet ik dat het bedrijf dat ik wil overnemen gezond is?


Een uitgebreide analyse van de over te nemen onderneming is een onontbeerlijke stap in het overnameproces. Deze analyse beperkt zich niet uitsluitend tot een financiële analyse. De analyse dient in een breder perspectief gezien te worden en heeft tot doel een volledig overzicht te krijgen van de financiële, macro economische, strategische en juridische positie van het bedrijf. In het kader van haar stappenplan zal na de initiële voorbereiding Certifin een sterkte/zwakte analyse maken (SWOT). Door middel van een SWOT analyse brengen we intern de sterktes en zwaktes van de onderneming en in de omgeving de kansen en bedreigingen in kaart. Concreet worden via een checklisten interne gesprekken alle aspecten van het over te nemen bedrijf tegen het licht gehouden; Bedrijfsvoering, interne organisatie, het management, de (tussentijdse) balansen, de solvabiliteit, de liquiditeitspositie, de concurrentiële positie, de bedrijfskapitaalstructuur en behoefte, de vrije kastroompositie, de klanten-en leveranciersstructuur,… Deze analyse zal ons een beeld geven van alle facetten van de onderneming die voor- of nadelig kunnen zijn in functie van de overname. Indien opportuun kan deze SWOT analyse uitgebreid worden naar een koper due diligence waarbij alle door de verkoper verstrekte informatie gecontroleerd wordt door Certifin.

Welke juridische structuur moet ik kiezen?

Wanneer u een onderneming wil overnemen, bieden er zich twee mogelijkheden aan:

 • ofwel neemt u de aandelen van een vennootschap over, in het vakjargon een "share deal" genoemd
 • ofwel neemt u een deel van de activa, materiële en immateriële ( het handelsfonds), over. In dit geval spreken we van een "asset deal".

Beide keuzes hebben ingrijpende  en van elkaar te onderscheiden gevolgen, zowel op juridisch als fiscaal vlak;

Share deal

In het geval u de aandelen van een vennootschap overneemt, betekent dit dat de u alle rechten maar ook alle plichten van deze vennootschap overneemt. De koper dient dus zeer aandachtig zijn. Certifin zal trachten een verkoopovereenkomst af te sluiten met een maximum aan waarborgen waarbij alle fiscale en juridische vraagtekens afgedekt worden. Een nadeel van een share deal bestaat er in dat de aankoopprijs van de aandelen vaak de waarde van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap overstijgt en dat dit eventuele surplus (goodwill) fiscaal niet afgetrokken kan worden.

Asset deal

In het geval van een Asset deal worden een nader te specifiëren aantal activa overgenomen en tracht men de overname van de schulden van de overlater te vermijden. Indien de transactie een  overname van een handelsfonds betreft, moeten de overgelaten elementen uiteraard toelaten de commerciële activiteit in continuïteit voort te zetten.

Bij een Asset deal moet men eventuele specifieke overdracht modaliteiten van bepaalde activa respecteren. Terwijl de materiële vaste activa verkocht kunnen worden zonder specifieke modaliteiten, is dit niet noodzakelijk het geval voor de immateriële activa, de schuldvorderingen, de contracten (die « intuitu personae » kunnen zijn), de administratieve vergunningen, de brevetten, de licenties,…
Een belangrijke opmerking betreft het feit dat bij de overname van een handelsfonds er geen automatische overdracht is van de vorderingen en schulden maar dat de overnemer in theorie toch solidair verantwoordelijk kan gesteld worden voor de fiscale en sociale schulden van de overlater. Om dit risico af te dekken zal in het kader van een aankoop van een handelsfonds Certifin steeds een 1 maand geldig fiscaal attest opvragen van de overlater waarbij bevestigd wordt door de  gepaste overheidsdiensten dat de overlater geen belasting- of sociale schulden heeft.

In tegenstelling tot een share deal waarbij de koper niet afschrijfbare aandelen verwerft, zijn de activa bij een asset deal wel afschrijfbaar. De koper creëert zo een fiscaal voordeel, zij het gespreid in de tijd. In normale omstandigheden zal  de verkoper  trachten dit fiscaal voordeel te verrekenen in een hogere verkoopprijs vergeleken met de share deal.

Hoeveel is het bedrijf dat ik wil overnemen waard?

De waarde van een onderneming is geen vaststaand gegeven. Een waardering van een bedrijf is onderhevig aan interne en externe omstandigheden, marktvoorwaarden, intrestevoluties en andere invloeden. De waarde van een onderneming komt tot stand als gevolg van een cijfermatige resultante van de waarderingsinzichten. De prijs daarentegen komt tot stand na onderhandeling hierover tussen de aan- en verkopende partij. De waarde die elke partij voor zich heeft uitgemaakt dient hierbij louter als informatief element. De prijs die men voor een vennootschap wil betalen, kan ingegeven zijn door subjectieve elementen zoals het uitschakelen van een concurrent, het verwerven van marktaandeel, het contracteren van sleutelfiguren met een specifieke kennis, ed. Een als negatief ervaren waardering betekent niet noodzakelijk dat de gewaardeerde onderneming niet zou kunnen overgedragen worden voor een hogere prijs.

Een onderneming waarderen is niet het willekeurig kiezen van een waarderingsformule en deze toepassen op de cijfers. De variabiliteit van te waarderen ‘voorwerpen’ en transacties hebben als gevolg gehad dat een ganse reeks van waarderingsmethodieken ontstond met elk hun eigen filosofie en onderbouw, om te komen tot een zo objectief mogelijke waardebepaling. Geen enkele methode kan echter als de universele methode worden beschouwd. Het is immers complex, zoniet onmogelijk om de wijzigende realiteit van de onderneming in één enkele allesomvattende formule te vatten.

Certifin zal door middel van haar expertise en ervaring in samenspraak met de ondernemer bepalen welke methode het meest geschikt is om de economische realiteit van de onderneming te reflecteren in een correcte prijszetting.
De meest gangbare waarderingsmethodes kunnen ingedeeld worden in 3 grote groepen:

 • De methode van de substantiële of intrinsieke waarde waarbij men het gecorrigeerd netto-actief van de onderneming op een gegeven ogenblik berekent.
 • De methoden die gebaseerd zijn op de rendementswaarde. De waarde van de onderneming wordt bepaald in functie van wat het bedrijf in zijn geheel kan realiseren voor de aandeelhouders qua resultaten, kasstromen of qua dividenden.
 • Gecombineerde methoden

De substantiële waarde of intrinsieke waarde van een onderneming is de weerspiegeling van een momentopname. Het is dus als het ware een inventaris van de activa en de passiva, en kan vergeleken worden met de balans. Het verschil ligt in het feit dat de waardering van de diverse balansposten niet wordt verricht volgens de boekhoudkundige waarderingsregels, maar met behulp van een aantal bedrijfseconomische criteria.

Volgens deze methode wordt getracht de waarde van de substantie van een onderneming te bepalen. Men probeert het eigen vermogen op een bepaald ogenblik te herberekenen in functie van mogelijke (latente) meer- en minderwaarden die in de balans schuilgaan. Op die manier wordt de “gecorrigeerde intrinsieke waarde” van de vennootschap bekomen. Waar noodzakelijk worden bedrijfseconomische correcties aangebracht aan de verschillende balansposities. Men kan deze methode nog uitbreiden door het gecorrigeerde netto actief aan te vullen met een schatting van immateriële elementen, zoals merk, klanten, investeringen in onderzoek en ontwikkeling (de zogenaamde “Goodwillmethode”).
Deze methode heeft als keerzijde dat er op geen enkel wijze rekening wordt gehouden met toekomstverwachtingen, noch met het rendement van de ingezette financiële middelen.

De rendementswaarde is ingegeven vanuit een inkomstenbenadering. De waarde van de onderneming wordt bepaald in functie van wat het bedrijf in zijn geheel kan realiseren voor de aandeelhouders qua resultaten, kasstromen of qua dividenden. We onderscheiden enerzijds een aantal methoden die gebaseerd zijn op historische gegevens en anderzijds methoden gebaseerd op de toekomstverwachtingen. Om de toekomstige stroom van opbrengsten naar een referentiedatum terug te brengen wordt gewerkt met actualiseringformules. Naast de verwachte stromen, moeten ook twee basisparameters bepaald worden, te weten de actualisatieperiode en de actualisatievoet.

De actualisatieperiode betreft de termijn voor dewelke projecties voorzien zijn. De keuze van de actualisatieperiode situeert zich meestal op de middellange termijn en is mede afhankelijk van het type methode dat wordt toegepast.

De weerhouden actualisatievoet betreft de gewogen gemiddelde kapitaalkost of WACC (weighted average cost of capital), die bestaat uit drie componenten:

 • de vergoeding voor een risicoloze belegging;
 • een extra-vergoeding om het risico eigen aan de te waarderen onderneming te vergoeden. De risicopremie bestaat uit een onderneming specifieke risicofactor en een marktrisicopremie;
 • de vergoeding van het vreemd vermogen.

Tenslotte is er het te actualiseren bedrag.  Hiervoor komen in aanmerking:

 • verwachtingen op het vlak van resultaat/winst; 
 • verwachte kasstromen (winst vermeerderd met niet-kaskosten, zoals afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen);
 • verwachte vrije kasstromen (kasstromen waarbij rekening wordt gehouden met aflossingsverplichtingen en vervangingsinvesteringen).

Hoe financier ik de overname?

Het financieringsvraagstuk is van cruciaal belang in het overname proces. In het kader van haar volledige financiële ondersteuning zal Certifin de optimale financieringsmix en structuur analyseren op maat van uw bedrijf. Certifin staat verder in voor de volledige opmaak, presentatie en onderhandeling van uw investeringsdossier bij de kredietverstrekker zodat uw belangen maximaal verdedigd worden teneinde een gunstige financiering te verkrijgen die past in uw bedrijfsstrategie. 
Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden zowel privatieve als publieke die overwogen kunnen worden. Belangrijk is om een financieringsmix en structuur op maat van uw bedrijf te vinden die u in staat stelt op een gezonde en continue manier uw business model te ontplooien.

De klassieke bankfinanciering

Kredieten, en in het bijzonder de financieringskredieten, zijn  samen met het kapitaal een van de belangrijkste financieringsbronnen van een onderneming.

Onder de financieringskredieten onderscheiden we de kredieten die bestemd zijn om de onderneming op lange termijn te financieren :

 • Hypothecaire lening
 • Hybride kredieten (meestal gelinkt aan eigen vermogen) – converteerbare obligatieleningen
 • Achtergestelde leningen
 • Klassieke lening (investeringskrediet, lening op afbetaling enz.)
 • Leasing

En op korte termijn :

 • Voorschotten met vaste termijn (straight loan)
 • Factoring
 • Kaskrediet

Deze kredieten hebben als gemeenschappelijke kenmerken dat ze de betaling van een intrest (vast of variabel) met zich meebrengen en dat er ook een verplichting tot terugbetaling geldt (met enkele nuances voor leasing en factoring).

Risico kapitaal of private equity (of groeikapitaal)

Het kan noodzakelijk zijn om het eigen vermogen van het bedrijf op te drijven. In dit geval kan men beroep doen op risicokapitaal. Verschillende privékapitaalverschaffers zijn actief op de Belgische markt. De meeste van hen maken deel uit van de Belgian Venturing Association.

Verder kan men op de markt van de risicokapitaalverschaffers terecht bij de Business Angels. Het betreft hier particulieren die hun geld wensen te investeren in beloftevolle bedrijfsprojecten, en dit in de verschillende fasen van hun ontwikkeling. De Business Angels Netwerken zijn netwerken die trachten de business angels, of kapitaalverschaffers, in contact te brengen met ondernemers met  interessante projecten die op zoek zijn naar geld. Tenslotte vindt u hier meer informatie over risicokapitaal.

Wat na de overname?

Nadat uit de due diligence (het boekenonderzoek) geen onverwachte zaken naar boven gekomen zijn en de finale verkoopovereenkomst definitief getekend is volgt de integratie fase van de overgenomen onderneming. Wordt er gekozen voor een (volledige of gedeeltelijk) integratie van het overgenomen bedrijf in het overnemende bedrijf of zullen de bedrijven afzonderlijk blijven opereren? Hoe wordt de overname gecommuniceerd? Certifin begeleidt u tijdens het overname proces van A tot Z inclusief de integratie zodoende dat de slaagkansen van uw project gemaximaliseerd worden. Meer specifiek kan Certifin toegevoegde waarde brengen op het vlak van integratie van administratieve en financiële diensten en evaluatie van mogelijke synergieën  tussen de boekhoudafdelingen van de target en het overnemende bedrijf. Cruciaal kan ook zijn dat tijdelijk Certifin een zekere financiële controle uitoefent in de target in de mate dat de overnemer daar onvoldoende tijd voor heeft.

Wat is een Management Buy-Out (MBO), Management Buy-In (MBI) en Owners Buy-Out (OBO)?

 

MBO

Bij een management buy-out wordt een onderneming overgenomen door het bestaande management. De bestaande bedrijfsleiding koopt de bestaande aandeelhouders uit. Wanneer het management erin slaagt het bedrijf over te nemen met een significante financiële steun van externe investeerders, spreekt men van een Leveraged Buy-Out (LBO).

MBI

Bij een management buy-in wordt de overname van een (deel van een) bedrijf door een of meer externe personen gedaan die na de overname zelf de leiding over (een deel van) die onderneming gaan voeren.

OBO

Dit is een techniek waarbij de eigenaar samen met een externe investeerder (hoofdzakelijk private equity) zijn eigen bedrijf overneemt via een nieuw op te richten vennootschap of een ‘holding’-maatschappij. Via een dergelijke transactie kan de eigenaar een belangrijk deel van de waarde van zijn bedrijf veiligstellen. Dergelijke transactie wordt bijna altijd gestructureerd via een Leveraged Buy-Out (LBO).

 

In het kader van een strategie van  integrale financiële begeleiding  zal Certifin naast het actief zoeken naar mogelijke acquisitie-opportuniteiten ook het aankoopproces van A tot Z mee begeleiden. Certifin staat u met haar uitgebreide expertise bij doorheen alle stappen van de overname. Van bij de initiële strategische besprekingen tot bij de integratie  van het overgenomen bedrijf heeft u een betrouwbare, discrete en ervaren partner aan uw zijde.

“Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen”

Certifin zoekt actief om te participeren als actieve minderheidsaandeelhouder in het kapitaal van jonge (groei)bedrijven met potentieel om zo een unieke samenwerking op te starten waarbij het potentieel van de ondernemer gekoppeld wordt aan onze financiële expertise.

Certifin wil een actieve vennoot zijn die naast financiële middelen ook haar know-how hands-on ter beschikking stelt van de onderneming om zo de onderneming met potentieel toe te laten zich maximaal en gecontroleerd te ontplooien.

Enkel voorbeelden van wat Certifin als hands-on vennoot voor u kan betekenen:

 1. Behartigen van het financiële beheer en management
 2. Groeistrategie mee uittekenen en ondersteunen
 3. Een financieel en strategisch klankbord voor de ondernemer met gelijklopende belangen
 4. Financiële ondersteuning
 5. Synergiën teweeg brengen
 6. Jong bedrijf laten profiteren van bestaand netwerk

Naast het actief participeren in het kapitaal van jongen bedrijven zoekt Certifin ook actief naar samenwerkingsverbanden met lokaal verankerde accounts- en boekhoudkantoren. Wij zijn ervan overtuigd dat een samenwerking kan leiden tot een echte win-win situatie voor beide partijen.

Certifin wil:

 • Een  one-stop-shop zijn  onder de vorm van aanvullingen op bestaande dienstverlening met minimale overheadkosten
 • Een tweede opinie aanbieden  bij vraagstelling cliënteel
 • Geen concurrentie zijn maar een aanvullende dienstverlener
 • Een complete dienstverlening kunnen aanbieden aan cliënteel
 • Met een minimale overheadstructuur werken
 • Samenwerken onder de vorm van Partnerships of Onderaanneming

Referenties

 • PIC reno-decor
 • DEVtalk
 • Decola Nutraceutics
 • O'learys
 • Graphius
 • Trafiroad
 • Acropol
 • Hof Van Cleve
 • Dombrecht Distribution
 • Editex
 • JDK
 • Juri
 • Nopek
 • Verellen
 • De Colvenaere
 • Cochuyt-Desmet
 • o.i.l
 • PTM Group
 • Alkoko
 • Balls 'n Glory
 • Declercq-Verstichel
 • DRJ Building
 • Inbraakveilig
 • Lempan
 • Nido
 • Van landschoot
 • Labelmate
 • LDC Wood
 • Van Steenbrugge Advocaten
 • Helios
 • Addemar
 • De Cock
 • Isotrie
 • Dental Care Center
 • Advys
 • Era Wonen
 • Q chocolate
 • Primalof
 • Garage Devisch
 • Carry Flor
 • GEO Square
 • Zorgnet
 • Labo De Witte
 • Liliputiens
 • Houthandel Tavernier
 • Maenhout
 • Semiotics
 • Ardo
 • Aquarella
 • De Buf
 • Van Wauwe
 • LeChiffre
 • Antoreti
 • Remarkable
 • Bouton
 • Verbau
 • De Fruyt
 • Cralux
 • Revantage
 • Bier Central