webheader6

Uw bedrijf verkopen is uniek en vraagt een unieke aanpak!

Na jarenlange inzet, motivatie, voor- en tegenspoed belandt uw KMO na haar opstart- en groeifases in de volgende mijlpaal van haar levenscyclus. U neemt de belangrijke beslissing de teugels van uw onderneming uit handen te geven. Een bedrijf verkopen of overdragen gebeurt niet alle dagen en wie er rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken heeft, kan u garanderen dat het overlaten van een KMO een complex, delicaat en emotioneel gegeven is. Een verkoopproces roept heel wat vragen op en is geen sinecure;

  Wanneer moet ik aan opvolging beginnen denken?

  U start best tijdig met na te denken over de overdracht van uw onderneming. Immers, wachten tot uw 65ste of tot er plots iemand aan de deur komt kloppen, is niet de meest aangewezen manier om uw bedrijf in de meest gunstige omstandigheden te verkopen en zal dus een nefaste invloed hebben op de prijs. Ervaring leert ons dat verkopen of overdragen voornamelijk een emotioneel proces is waarbij moeilijke knopen doorgehakt moeten worden. Reflecteer en stel uzelf vragen;

  • Waarom wil ik mijn bedrijf verkopen of overdragen? Pensioen, opvolging, Management buy-out, bedrijf is eerder een last,…
  • Aan wie zou ik willen verkopen? Een derde of eerder binnen de familie?
  • Wat wil ik juist verkopen? De activa of de aandelen?
  • Wat is voor mij belangrijk? De continuïteit van de onderneming, voldoende geld, de toekomst van mijn personeel, een snelle verkoop, enz…?
  • Beantwoordt het beeld dat ik heb van de onderneming aan de realiteit?
  • Zijn mijn verwachtingen realiseerbaar en uitvoerbaar?
  • ...

  Certifin zal samen met u door middel van een open en vrijblijvend oriëntatiegesprek trachten te achterhalen wat uw motivatie is en op basis hiervan een actieplan opstellen.

  Hoelang duurt zo een overname?

  De overname van een bedrijf loopt zeker niet over één nacht ijs. Meestal behoren de zogenaamde acquisities, fusies en overnames niet tot de dagelijkse taken van de ondernemer waardoor er best beroep gedaan wordt op een professionele adviseur zoals Certifin die de ondernemer in alle stappen begeleidt, adviseert en het traject coördineert

  Is mijn bedrijf klaar om te verkopen?


  Enkel een bedrijf dat aantrekkelijk en rendabel is en dat continuïteit biedt zal beschouwd worden als een gegeerde target op de overnamemarkt. Er zijn tal van aspecten (financieel, strategisch, fiscaal, juridisch, organisatorisch, management,…) die geëvalueerd moeten worden om een oordeel te vellen of uw bedrijf geschikt is om te verkopen.

  Immers, het feit dat bijvoorbeeld een deel van uw product- of dienstengamma in haar maturiteitsfase zit zal een andere impact hebben op de aantrekkelijkheid van uw bedrijf dan indien uw product- of dienstengamma in volle groeifase zit. Uw liquiditeits-,solvabiliteits- en rentabiliteitsratio’s bepalen de financiële gezondheidstoestand van uw bedrijf en hebben bijgevolg een invloed op de aantrekkelijkheid in de overnamemarkt.

  Certifin analyseert samen met u alle aspecten van uw bedrijf en zal u de reële situatie schetsen en vervolgens een actieplan opstellen om de aantrekkelijkheid van uw bedrijf te vergroten.

  Hoeveel is mijn bedrijf waard?

  De waarde van een onderneming is geen vaststaand gegeven. Een waardering van een bedrijf is onderhevig aan interne en externe omstandigheden, marktvoorwaarden, intrestevoluties en andere invloeden. De waarde van een onderneming komt tot stand als gevolg van een cijfermatige resultante van de waarderingsinzichten.

  De prijs daarentegen komt tot stand na onderhandeling hierover tussen de aan- en verkopende partij. De waarde die elke partij voor zich heeft uitgemaakt dient hierbij louter als informatief element. De prijs die men voor een vennootschap wil betalen, kan ingegeven zijn door subjectieve elementen zoals het uitschakelen van een concurrent, het verwerven van marktaandeel, het contracteren van sleutelfiguren met een specifieke kennis, ed.

  Een als negatief ervaren waardering betekent niet noodzakelijk dat de gewaardeerde onderneming niet zou kunnen overgedragen worden voor een hogere prijs.

  Een onderneming waarderen is niet het willekeurig kiezen van een waarderingsformule en deze toepassen op de cijfers. De variabiliteit van te waarderen ‘voorwerpen’ en transacties hebben als gevolg gehad dat een ganse reeks van waarderingsmethodieken ontstond met elk hun eigen filosofie en onderbouw, om te komen tot een zo objectief mogelijke waardebepaling.

  Geen enkele methode kan echter als de universele methode worden beschouwd. Het is immers complex, zo niet onmogelijk om de wijzigende realiteit van de onderneming in één enkele allesomvattende formule te vatten.

  Certifin zal door middel van haar expertise en ervaring in samenspraak met de ondernemer bepalen welke methode het meest geschikt is om de economische realiteit van de onderneming te reflecteren in een correcte prijszetting.
  De meest gangbare waarderingsmethodes kunnen ingedeeld worden in 3 grote groepen:

  • De methode van de substantiële of intrinsieke waarde waarbij men het gecorrigeerd netto-actief van de onderneming op een gegeven ogenblik berekent.
  • De methoden die gebaseerd zijn op de rendementswaarde. De waarde van de onderneming wordt bepaald in functie van wat het bedrijf in zijn geheel kan realiseren voor de aandeelhouders qua resultaten, kasstromen of qua dividenden.
  • Gecombineerde methoden

  De substantiële waarde of intrinsieke waarde van een onderneming is de weerspiegeling van een momentopname. Het is dus als het ware een inventaris van de activa en de passiva, en kan vergeleken worden met de balans. Het verschil ligt in het feit dat de waardering van de diverse balansposten niet wordt verricht volgens de boekhoudkundige waarderingsregels, maar met behulp van een aantal bedrijfseconomische criteria.

  Volgens deze methode wordt getracht de waarde van de substantie van een onderneming te bepalen. Men probeert het eigen vermogen op een bepaald ogenblik te herberekenen in functie van mogelijke (latente) meer- en minderwaarden die in de balans schuilgaan. Op die manier wordt de “gecorrigeerde intrinsieke waarde” van de vennootschap bekomen.

  Waar noodzakelijk worden bedrijfseconomische correcties aangebracht aan de verschillende balansposities. Men kan deze methode nog uitbreiden door het gecorrigeerde netto actief aan te vullen met een schatting van immateriële elementen, zoals merk, klanten, investeringen in onderzoek en ontwikkelingen (de zogenaamde “Goodwillmethode”).

  Deze methode heeft als keerzijde dat er op geen enkel wijze rekening wordt gehouden met toekomstverwachtingen, noch met het rendement van de ingezette financiële middelen.

  De rendementswaarde is ingegeven vanuit een inkomstenbenadering. De waarde van de onderneming wordt bepaald in functie van wat het bedrijf in zijn geheel kan realiseren voor de aandeelhouders qua resultaten, kasstromen of qua dividenden.

  We onderscheiden enerzijds een aantal methoden die gebaseerd zijn op historische gegevens en anderzijds methoden gebaseerd op de toekomstverwachtingen. Om de toekomstige stroom van opbrengsten naar een referentiedatum terug te brengen wordt gewerkt met actualiseringformules. Naast de verwachte stromen, moeten ook twee basisparameters bepaald worden, te weten de actualisatieperiode en de actualisatievoet.

  De actualisatieperiode betreft de termijn voor dewelke projecties voorzien zijn. De keuze van de actualisatieperiode situeert zich meestal op de middellange termijn en is mede afhankelijk van het type methode dat wordt toegepast.

  De weerhouden actualisatievoet betreft de gewogen gemiddelde kapitaalkost of WACC (weighted average cost of capital), die bestaat uit drie componenten:

  • de vergoeding voor een risicoloze belegging;
  • een extra-vergoeding om het risico eigen aan de te waarderen onderneming te vergoeden. De risicopremie bestaat uit een onderneming specifieke risicofactor en een marktrisicopremie;
  • de vergoeding van het vreemd vermogen.

  Tenslotte is er het te actualiseren bedrag. Hiervoor komen in aanmerking:

  • verwachtingen op het vlak van resultaat/winst;
  • verwachte kasstromen (winst vermeerderd met niet-kaskosten, zoals afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen);
  • verwachte vrije kasstromen (kasstromen waarbij rekening wordt gehouden met aflossingsverplichtingen en vervangingsinvesteringen).

  Wat als ik het bedrijf wil overlaten aan mijn familie?

  Binnenkort meer info.

  Wat zijn de valkuilen van een overname?

  Uw bedrijf, dat u zelf heeft opgestart of overgenomen van uw (groot) ouders, overlaten is een bijzonder moeilijke beslissing waarbij emoties vaak primeren boven rede. Wij raden overlaters aan met de volgende valkuilen rekening te houden;

  • Een overname voorbereiden duurt enkele jaren. Indien u op uw 60ste wenst te stoppen start u best rond uw 55ste met de voorbereidingen. Immers hoe langer u wacht hoe meer u onder tijdsdruk zal komen te staan en hoe minder grondig de voorbereiding zal zijn bij de initiatie van het zoeken naar een overnemer met een nefast effect op uw onderhandelingspositie.
  • De tijdsdruk komt vaak voort door een weerstand om tijdig met de voorbereidingen te beginnen die voortvloeit uit emoties. Men heeft angst van het zwarte gat, een verlies van de identiteit en status die men heeft verkregen dankzij het bedrijf, schrik voor verandering. Het is heel belangrijk deze emoties onder controle te houden en erover te spreken met uw omgeving en uw overname begeleider.
  • Manipuleren van resultaten, het achterhouden van een geschil met de fiscus, het zal u zuur opbreken indien u geen open kaart speelt met de kandidaat overnemer met een vertrouwensbreuk en mogelijk stopzetting van de onderhandelingen tot gevolg.
  • De eerste indruk kan je maar een keer maken. Zorg er dus voor dat uw overnamedossier tot in de puntjes verzorgd is en geen ruimte laat voor slordigheden waardoor het geheel onverzorgd en onprofessioneel overkomt. Uw overname begeleider kan hier soelaas brengen door de opmaak van een professioneel anoniem profiel en een kwalitatief investeringsmemorandum.

  Wat zijn de voordelen van een overname begeleider?

  De tussenkomst van een overname begeleider heeft verschillende voordelen :

  • De overname begeleider kan potentiële kopers benaderen met anonimiteit voor de verkoper
  • Opmaak van business plannen, anonieme profielen, overeenkomsten,… zal professioneler gebeuren door de ervaring en deskundigheid van de overname begeleider
  • De professionaliteit vertaalt zich meestal in ernstigere kandidaten
  • Louter nieuwsgierigen of niet serieuze kandidaten worden door de overname begeleider op tijd uitgefilterd
  • Toegang tot een ervaringsdeskundige waardoor de kans op geslaagde overname toeneemt.
  • Toegang tot het (internationale) netwerk van de overname begeleider

  Hoeveel kost zo een overname begeleiding?

  De meeste overname begeleiders werken met een ‘no cure no pay’ methode. Deze methode past niet in de filosofie van integrale financiële dienstverlening van Certifin. Certifin prefereert een uurtarrificatie waarbij de begeleiding op maat van uw bedrijf uitgevoerd wordt. Dit uurtarrificatie principe geeft u de garantie dat uw dossier steeds met maximale inzet en overtuiging behartigd wordt en dat u op gelijk welk moment zelf de beslissingen in handen houdt.

  Bovendien garandeert deze benadering de beste prijs voor uw onderneming : er zal geen druk ontstaan naar u toe om de prijs te verminderen om de deal alsnog te sluiten.

  Wat na de overname?

  Na het ondertekenen van de definitieve verkoopovereenkomst is het ogenblik aangekomen om emotioneel afscheid te nemen van de onderneming. Het is belangrijk dat de overlater en zijn omgeving een goed vooruitzicht hebben naar een door hen gekozen toekomst en dat de samenwerking met de overnemer zo goed mogelijk wordt vastgelegd.

  Een beperkte duur van de samenwerking verdient steeds de voorkeur. De kans dat overnemer en overlater over lange termijn succesvol blijven samenwerken is klein.

   

  Verkoopproces

  Tijdig beginnen, een goede voorbereiding, degelijke kennis en professionele begeleiding verhoogt de slaagkansen van een bedrijfsoverdracht aanzienlijk en verkort de doorlooptijd van het verkoopproces. Certifin gidst u vakkundig en hands-on doorheen het volledige verkoopproces met als doel de beste voorwaarden te verkrijgen die aansluiten bij uw wensen.

Referenties

 • PIC reno-decor
 • DEVtalk
 • Decola Nutraceutics
 • O'learys
 • Graphius
 • Trafiroad
 • Acropol
 • Hof Van Cleve
 • Dombrecht Distribution
 • Editex
 • JDK
 • Juri
 • Nopek
 • Verellen
 • De Colvenaere
 • Cochuyt-Desmet
 • o.i.l
 • PTM Group
 • Alkoko
 • Balls 'n Glory
 • Declercq-Verstichel
 • DRJ Building
 • Inbraakveilig
 • Lempan
 • Nido
 • Van landschoot
 • Labelmate
 • LDC Wood
 • Van Steenbrugge Advocaten
 • Helios
 • Addemar
 • De Cock
 • Isotrie
 • Dental Care Center
 • Advys
 • Era Wonen
 • Q chocolate
 • Primalof
 • Garage Devisch
 • Carry Flor
 • GEO Square
 • Zorgnet
 • Labo De Witte
 • Liliputiens
 • Houthandel Tavernier
 • Maenhout
 • Semiotics
 • Ardo
 • Aquarella
 • De Buf
 • Van Wauwe
 • LeChiffre
 • Antoreti
 • Remarkable
 • Bouton
 • Verbau
 • De Fruyt
 • Cralux
 • Revantage
 • Bier Central